Nu finns vi i Luleå, Piteå och Gällivare!

Kontor

Samarbete/Sponsring

Hyresvilkor

ALLMÄNNA LEVERANS- OCH HYRESVILLKOR

§ 1 TILLÄMPNING
Dessa Leverans- och Hyresvillkor skall äga tillämpning såvida de ej har ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna, nedan kallade JIAB Hyrcenter AB (JIAB) respektive Hyrestagaren (HT).

§ 2 HYRESOBJEKT
Hyresobjektet avser samtlig förhyrd utrustning, byggmaskiner, byggbodsmoduler eller andra Hyresobjekt till Hyrestagaren inklusive däri av JIAB Hyrcenter AB levererade fasta och lösa installationer och tillbehör. Hyrestagarens egenhändigt tillförda egendom ingår ej i Hyresobjektet. Hyresobjektet utgör lös egendom. JIAB Hyrcenter AB äger rätt att sätta upp skyltar/dekaler med texter såsom "Hyrd av JIAB Hyrcenter AB" och "JIAB Hyrcenter AB" på eller i anslutning till Hyresobjektet.

§ 3 UTHYRNINGSVILLKOR
3.1 Nyttjanderätt
JIAB Hyrcenter AB upplåter till Hyrestagaren en begränsad nyttjanderätt till Hyresobjektet i enlighet med villkoren i Avtalet. ”Avtalet” avser avtalet mellan JIAB Hyrcenter AB och Hyrestagaren om uthyrning av Hyresobjektet. Avtalet kan vara skriftligt, muntligt eller i annan form. Hyresobjektet är och förblir JIAB Hyrcenter AB:s egendom under hyrestiden. Ingenting i Avtalet innebär eller ska tolkas som att Hyrestagaren erhåller äganderätt till Hyresobjektet.

3.2 Begränsningar
Hyresobjektet får inte nyttjas i strid med Avtalet, tillämplig lag, myndighetsbeslut eller på sätt som riskerar att påverka JIAB Hyrcenter AB:s äganderätt. Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikationen på objektet. Vidare får inte HT ändra skriftliga instruktioner eller pantsätta, överlåta, uthyra eller på annat sätt upplåta rättighet till Hyresobjektet till tredje part.

3.3 Hyresberäkning
Hyra avser överenskommet hyresbelopp per dag, per vecka, per månad eller enligt överenskommelse. Hyran är exklusive statlig mervärdeskatt. Helgdagar är normalt hyresfria såvida utrustningen inte är i bruk under dessa dagar. Undantaget är exempelvis värme, avfuktning och annan utrustning som är i drift sju dagar/vecka. Om Hyresobjektet nyttjas mer än en normal arbetsdag (8h) tillkommer skifttillägg om 50% av angiven dygnshyra per extra skift.

3.4 Leverans och hyrestid
Hyrestiden räknas från och med den dag Hyresobjektet enligt Avtalet hålls tillgängligt för avhämtning från JIAB:s depå. Alternativt från den dagen JIAB enligt överenskommelse ombesörjer transport av Hyresobjektet till avtalad plats. Finns ingen bestämd hyrestid för objektet i Avtalet löper hyrestiden till dess att objektet återlämnats till JIAB:s depå alternativt att överenskommelse om avhämtningsdag gjorts. I det senare fallet ombesörjer JIAB transport för avhämtning på anvisad plats. Om Hyrestagaren inte återlämnar objektet på överenskommen dag enligt Avtalet så löper dagshyra på tills objektet är återlämnat.

3.5 Återlämnande av hyresobjekt
Ett Hyresobjekt ska anses återlämnat när retursedel har utfärdats av JIAB. Hyresobjektet ska vara väl rengjort och med hänsyn till normalt slitage i gott skick. Om så inte är fallet är JIAB berättigad att vidta nödvändiga åtgärder för rengöring och/eller reparation. Detta sker på Hyrestagarens bekostnad.

3.6 Undersökningsplikt/reklamation
Hyrestagaren ska i samband med mottagandet av Hyresobjektet och alltid innan objektet tas i drift göra en okulär besiktning och noggrant undersöka Hyresobjektet. Anmärkning ska meddelas snarast till JIAB och har det gått mer än tre dagar från det objektet mottagits så ska Hyresobjektet anses mottaget i fullgott skick.

3.7 Användningsvillkor
Hyrestagaren ska vid användning av Hyresobjektet beakta och efterleva följande villkor: - HT ska tillse att endast behörig och kvalificerad personal använder Hyresobjektet för vilka det föreligger särskilda handhavandeföreskrifter. Det är HT:s ansvar att tillse att denne fått tillräckliga instruktioner/uppgifter för såväl handhavande som skötsel av aktuellt objekt. - Hyresobjektet får endast användas på det sätt objektet är till för och i enlighet med tillhörande instruktioner. - Hyresobjektet ska under hyrestiden förvaras och handhas på sådant sätt att objektet inte utsätts för skador, olovligt nyttjande eller andra former av tillgrepp. - HT är ansvarig för tillsyn och skötsel av objektet och ska bekosta utbyten av förbrukningsmaterial samt driv-och smörjmedel enligt medföljande instruktioner. Hyrestagaren får dock inte reparera, uppgradera eller förändra något i programvaran utan tillåtelse av JIAB. - Hyresobjektet får inte, utan meddelande till JIAB, flyttas till andra platser än vad som är överenskommet i Avtalet. JIAB skall ha obehindrat tillträde till den plats där Hyresobjektet finns.

3.8 Ansvar för besiktning
JIAB ansvarar för obligatoriska besiktningar av Hyresobjektet, varvid Hyrestagaren kan behöva och i så fall åtar sig att medverka i nödvändig omfattning. JIAB har rätt att utföra besiktning av Hyresobjektet på Hyrestagarens arbetsplats under normal arbetstid.

3.9 Stöld, skada och förlust
- Vid stöld av hyresobjektet under hyrestiden ska HT genast meddela detta till JIAB samt inkomma med gjord polisanmälan. Fram till att polisanmälan inkommit betalar HT avtalad hyra. På polisanmälan ska det klart framgå vilka hyresobjekt som är stulna. Hyresobjekt som är stulet ska ersättas av HT med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. - HT ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till JIAB för beslut om hur Hyresobjektet ska repareras. Objekt som förlorats eller skadats så det inte kan repareras ska ersättas av HT till JIAB motsvarande återanskaffningskostnaden.

3.10 Fel i hyresobjektet
Om hyresobjektet inte fungerar så som det ska och felet inte beror på HT:s handhavande eller uppkommen skada av HT ska JIAB så snart som möjligt ersätta objektet efter att HT reklamerat felet eller bristen. Hyra debiteras inte under period när objektet ej kan användas.

§ 4 FÖRSÄKRINGAR
4.1 Allrisk – Hyrestagaren ska under hyrestiden hålla varje Hyresobjekt med allriskförsäkring med försäkringsbelopp som minst motsvarar JIAB:s återanskaffningskostnad för objektet. I annat fall tillkommer skada/-stöld avgift för uthyrda objekt.

4.2 Trafikförsäkring – JIAB ansvarar för och bekostar trafikförsäkring om sådan försäkring krävs för objektet.

4.3 Ansvarsförsäkring – Hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada som Hyresobjektet tillfogar person eller egendom. Hyrestagaren skall hålla JIAB skadeslös vid person- och sakskada.

§ 5 EXTRA KOSTNADER
JIAB Hyrcenter AB har rätt att debitera för tillkommande kostnader som kan uppkomma på grund av att någon av punkterna i dessa Allmänna leverans- och hyresvillkor ej är uppfyllda till fullo, såsom exempelvis arbetstid

§ 6 FÖRTIDA UPPSÄGNING/ÅTERTAGANDE
6.1 JIAB äger rätt att omedelbart säga upp hyresavtalet om Hyrestagaren i väsentligt avseende bryter mot dessa villkor. JIAB äger vidare rätt att omedelbart säga upp Hyresavtalet om HT går i konkurs, ställer in sina betalningar, blir föremål för företagsrekonstruktion, befinns sakna utmätningsbara tillgångar eller annars antas vara illikvid eller på obestånd. Vid nämnda händelser åligger det Hyrestagaren att omedelbart skriftligen underrätta JIAB Hyrcenter AB om detta samt att med företeende av detta avtal för vederbörande utmätningsman eller konkursförvaltare upplysa om JIAB Hyrcenter ABs äganderätt.

6.2 Om Hyresavtalet sägs upp i förtid upphör HT:s rätt att nyttja Hyresobjektet och HT är då skyldig att omedelbart återlämna Hyresobjektet till JIAB. Om JIAB bedömer att det finns risk att återlämnande inte kommer ske enligt ovan äger JIAB rätt att omedelbart återta Hyresobjektet på HT:s kostnad.

6.3 JIAB har alltid rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande och återta Hyresobjektet på HT:s bekostnad för det fall JIAB bedömer att det föreligger risk för Hyresobjektets förkommande eller förstörelse.

§ 7 REPARATIONER, SKADOR OCH REKONDITIONERING
Hyrestagaren svarar strikt för skador på hyresobjektet som ej är att hänföra till normalt slitage. I det fall Hyrestagaren är ersättningsskyldig skall denne ersätta JIAB Hyrcenter AB till återanskaffningsvärdet för den skadade egendomen samt eventuellt tillhörande erforderligt arbete. Om Hyresobjektet vid återlämnandet erfordrar reparationer, sanering och/eller rekonditionering som ej beror på normalt slitage, äger JIAB Hyrcenter AB rätt att utföra dessa arbeten på Hyrestagarens bekostnad.

§ 8 SÄKERHET
När JIAB Hyrcenter AB så påfordrar skall Hyrestagaren lämna säkerhet i form av bankgaranti för sina förpliktelser enligt detta avtal i den utsträckning JIAB Hyrcenter AB finner erforderligt, om inget annat avtalats innan ingående av avtal, Säkerhet behöver inte lämnas av svenska staten, kommuner eller landsting.

§ 9 ÄGANDERÄTT TILL HYRESOBJEKTET
Hyresobjektet är JIAB Hyrcenter ABs egendom och Hyrestagaren förvärvar ej, på grund av detta avtal, äganderätten därtill.

§ 10 TVIST
Tvister angående giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och tvister, som eljest kan uppkomma på grund av avtalet, skall avgöras av allmän domstol med Luleå tingsrätt som första instans.

§ 11 FORCE MAJEURE
Om fullgörandet av något av parternas åtagande enligt detta avtal förhindras av omständigheter som parterna ej kunnat råda över skall detta utgöra befrielsegrund för endera parten, som medger tidsförskjutning och befrielse från vite och andra påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter den avtalade tillträdesdagen. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än 6 månader på grund av viss ovan angiven omständighet, äger vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet till andra parten skriftligen frånträda avtalet.